Quản lý VPS


Quản lý VPS

Menu này cho phép các bạn

  1. VPS info: Xem thông tin VPS
  2. Webserver info: Xem thông tin webserver
  3. Process: Xem các tiến trình trên VPS
  4. Kiểm tra dung lượng VPS
  5. Thay đổi thông tin SSH
  6. Cập nhật lại cấu hình sau khi nâng cấp VPS
  7. Change IP VPS: Thay đổi IP VPS sau khi các bạn đổi IP mới trên VPS
  8. Chuyển dữ liệu sang VPS khác cũng sử dụng Hostvn Scripts
  9. Update VPS
  10. Tạo/Xoá swap