Thông tin tài khoản


Thông tin tài khoản

Menu này cho phép các bạn

  1. Xem thông tin đăng nhập Admin Tool
  2. Xem thông tin đăng nhập phpMyAdmin
  3. Xem port SSH/SFTP
  4. Xem thông tin tài khoản website như: Thông tin kết nối database, thông tin đăng nhâp SFTP, đường dẫn tới public_html, vị trí các file config Nginx, PHP của website ....