Quản lý Firewall


Quản lý Firewall

Tổng quan

Menu này cho phép các bạn quản lý Firewall trên VPS

Chức năng

  1. Mở port
  2. Kiểm tra danh sách các IP bị block
  3. Block IP
  4. Bỏ block IP
  5. Khởi động lại Firewall
  6. Tắt Firewall
  7. Bật Firewall