Sao lưu và Khôi phục dữ liệu


Sao lưu và Khôi phục dữ liệu

Menu này cho phép các bạn sao lưu và khôi phục dữ liệu

1. Sao lưu dữ liệu

Dùng để Sao lưu dữ liệu thủ công trên VPS. Hiện tại Scripts hỗ trợ sao lưu dữ liệu tại VPS hoặc sao lưu lên Google Drive, Onedrive

2. Khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu từ các bản backup. Hiện Scripts chỉ hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi backup tại VPS hoặc backup lên Google Drive

3. Xoá backup

Xoá các bản backup đã được tạo

4. Kết nối Google Drive

Tạo kết nối với tài khoản Google drive để backup dữ liệu lên Google Drive

Hướng dẫn kết nối Google Drive: https://blog.hostvn.net/chia-se/ubuntu-huong-dan-backup-du-lieu-len-google-drive-tren-hostvn-scripts.html

5. Xoá liên kết với Google Drive

Xoá kết nối với tài khoản Google Drive của bạn

6. Connect Onedrive

Kết nối với tài khoản Onedrive khi muốn backup dữ liệu lên Onedrive

7. Thiết lập backup tự động

Thiết lập sao lưu dữ liệu tự động với cronjob