Quản lý Admin Tool


Quản lý Admin Tool

Menu này cho phép các bạn

  1. Cập nhật phpMyAdmin
  2. Cập nhật Opcache Panel
  3. Cật nhật Memcached Admin
  4. Cập nhật Redis Admin
  5. Đổi mật khẩu đăng nhập Admin tool
  6. Đổi port Admin Tool