Quản lý LEMP


Quản lý LEMP

Menu này cho phép các bạn quản lý Nginx, PHP, Mysql, Log, Nginx Pagespeed

Quản lý Nginx

Với menu này các bạn có thể

 • Khởi động lại Nginx
 • Kiểm tra cấu hình Nginx
 • Update phiên bản Nginx
 • Rebuild lại Nginx (Cài đặt lại Nginx và giữ nguyên phiên bản hiện tại)

Quản lý PHP

Với menu này các bạn có thể

 • Khởi động lại PHP
 • Cấu hình thông số PHP: post_max_size, upload_max_filesize, memory_limit, max_input_time, max_execution_time
 • Thay đổi phiên bản PHP mặc định
 • Cài đặt hoặc thay đổi phiên bản PHP thứ 2
 • Cài đặt ionCube (Hiện tại ionCube chưa hỗ trợ PHP 8)
 • Bật tắt Open Basedir (Không khuyển khích do làm giảm bảo mật)
 • Thay đổi PHP Process Manager: Ondemand, Dynamic - Xem thêm tại đây: https://www.facebook.com/groups/hostvn.vn/permalink/458625408824554
 • Bật tắt allow_url_fopen
 • Bật tắt proc_close/proc_open (Không khuyển khích do làm giảm bảo mật)

Quản lý Database

Với menu này các bạn có thể

 • List Database: Liệt kê tất cả các database hiện có
 • Create Database: Tạo database
 • Change password Mysql User: Đổi mật khẩu mysql
 • Delete Database : Xoá database
 • Restart MariaDB: Khởi động lại Mysql
 • Import Database
 • Remote Mysql: Bật chức năng remote mysql (Không khuyển khích do làm giảm bảo mật)

Quản lý Log

Với Menu này các bạn có thể xem error log của các dịch vụ: Nginx, PHP, Mysql, Log lỗi của từng website và xoá Error log

Nginx Pagespeed

Bật tắt Nginx Pagespeed và các filter của nó cho website của bạn