Quản lý Cache


Quản lý cache

1. Memcached

Menu quản lý memcached cho phép: Tắt/Mở memcached, cài đặt Memcached, gỡ bỏ Memcached

Hướng dẫn: https://blog.hostvn.net/chia-se/cau-hinh-memcached-tren-hostvn-scripts-cho-wordpress.html

2. Redis Cache

Menu quản lý Redis cache cho phép: Tắt/Mở Redis, cài đặt Redis, gỡ bỏ Redis

Hướng dẫn: https://blog.hostvn.net/chia-se/cau-hinh-redis-tren-hostvn-scripts-cho-wordpress.html

3. Opache Cache

Menu quản lý Opcache cache cho phép: Tắt/Mở Opcache, Thêm website vào blacklist, Xoá website khỏi Blacklist.

{danger} Lưu ý: Các website được thêm vào blacklist sẽ không sử dụng Opcache

4. Delete Cache

Menu dùng để xoá toàn bộ cache đang có trên VPS bao gồm: Memcached, Redis, Opcache, Nginx fastcgi cache

5. Nginx fastcgi cache

Menu quản lý Nginx fastcgi cache cho phép: Tắt/Mở Nginx fastcgi cache, xoá cache Nginx fastcgi cache.